Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [325509] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz sporządzać okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związanie z bhp w Twoim zakładzie pracy w odniesieniu do całego zakładu i w odniesieniu do pojedynczych stanowisk pracy. Będziesz również kontrolować stan bhp w firmie, sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne, będziesz opiniować spełnianie warunków bhp w świetle prawa, oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Będziesz określać, jakie środki należy przedsięwziąć, aby minimalizować zagrożenia na stanowiskach pracy.

Twoim głównym zadaniem będzie identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Na tej postawie zorganizujesz pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy i będziesz zapewniać przestrzeganie zasad bhp w firmie. Jeśli przyjdzie taka potrzeba, będziesz ustalać okoliczności i przyczyny wypadków oraz będziesz współpracować z odpowiednimi służbami ochrony osób i mienia.

W dzisiejszym świecie biznes to lawinowo narastająca konkurencja, w efekcie której tworzone jest trudne i wymagające środowisko pracy. Twoim zadaniem będzie zapewnienie, że mimo poziomu skomplikowania różnych stanowisk pracy, praca na nich będzie bezpieczna. Jest to strategiczny element w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Kierunki zmian zaś wyznacza dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja państw Unii Europejskiej. Istotnym jest więc, by podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się, pamiętając, że pracownicy służb bhp stanowią newralgiczną grupę podnoszenia bezpieczeństwa w organizacji.

W 1,5-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy podczas następujących przedmiotów (Uwaga. Wskazany plan może ulec zmianie.):

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin w semestrze
IIIIII
Kształcenie ogólne
1Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20  
Kształcenie zawodowe – przedmioty teoretyczne
1Podstawy prawa w bhp2040 
2Techniczne bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc3530 
3Ergonomia w procesie pracy2520 
4Zagrożenia w środowisku pracy 2040
5Język angielski w bhp  20
Kształcenie zawodowe – przedmioty praktyczne
1Ocena ryzyka zawodowego302030
2Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 2530
3Wdrażanie i nadzorowanie bezpieczeństwa pracy4030 
4Prowadzenie działalności gospodarczej w bhp  50

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe – 140 godzin w cyklu nauczania.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

W zakładce Rekrutacja można przeczytać informacje o zapisach.

W zakładce Kontakt można skontaktować się z nami.